Buddha Purnima

Buddha Purnima

Habre Nepal Habre Nepal Leave a Comment

बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।
Buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. Dharmaṃ śaraṇaṃ gacchāmi. Saṃghaṃ śaraṇaṃ gacchāmi.
I take refuge in the Buddha. I take refuge in the Dharma. I take refuge in the Sangha.

भगवान बुद्धले तपाई र तपाईंको परिवारमा सुख, शान्ति र प्रगति प्रदान गरुन।
On Buddha Purnima, wishing you and your family all the happiness, peace and prosperity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *